• ୦୬୭୪ ୨୫୮୮୨୬୦
  • ceoreda@oredaorissa.com

ଓରେଡା ବିଷୟରେ

About OREDA

1984 ରେ ଓଡ଼ିଶା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିକାଶ ଏଜେନ୍ସି (OREDA) ଏକ ରାଜ୍ୟ ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସି ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା |

1984 ରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅଧୀନରେ ଓଡିଶା ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିକାଶ ଏଜେନ୍ସି ଏକ ରାଜ୍ୟ ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସି ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସରକାରୀ ରାଜ୍ୟରେ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳର ଶୋଷଣ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି |